Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

O škole

            Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace, je úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání žáků ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Růst člověka pro život ve 21.století aneb škola zaměřená na rozvoj osobnosti žáka a jeho uplatnění v budoucím životě.

            Mezi naše priority patří poskytnout dětem kvalitní základní vzdělání při zachování rovnováhy vzdělávací a výchovné složky, rozvíjet jejich individuální vlohy a zájmy, které se stávají důležitými v procesu profesionální orientace žáků, připravit je na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání.

            Škola se profiluje výukou anglického jazyka od 1. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Druhým jazykem je v současné nabídce školy jazyk německý od 7. roč. s časovou dotací 2 hodiny týdně. V maximální míře podporujeme rozvoj jazykových a komunikativních dovedností setkáváním s rodilými mluvčími, korespondencí s vrstevníky ze zahraničních partnerských škol, uplatňováním prvků CLIL (využití anglického jazyka v jiném předmětu), poznávacími zájezdy do zahraničí a zapojení školy do mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+.

            Díky vybudování nové interaktivní počítačové učebny můžeme využívat nové metody a formy výuky se zaměřením na rozvoj informační a digitální gramotnosti. Věřím, že nová učebna najde využití napříč předměty a ročníky. K rozvoji ICT bezesporu přispěje i pořízení nových notebooků a tabletů a výuka s odborníkem v této oblasti.

            Naše škola je zapojena do programu Les ve škole,který vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lesea to pomocí pozorování a prožitků. Rozvíjíme znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd, zřizujeme badatelské kluby pro žáky 1. i 2.stupně. Environmentální výchovu doplňujeme výukovými programy, exkurzemi, spolupracujeme s organizacemi, které se zabývají poznáváním a ochranou životního prostředí (střediska ekologické výchovy, ČSOP, přírodovědná centra, ZOO Lešná, planetária,...).Škola je registrována v síti škol se zájmem o ekologickou výchovu „M.R.K.E.V.“ a zapojila se do projektu Recyklohraní.

            Velkou pozornost věnuje škola i prevenci sociálně - patologických jevů na základěplněníMinimálního preventivního programu. Systémově využíváme nejnovější metody práce s dětmi, klademe důraz na zdravý životní styl, spolupracujeme s organizacemi v rámci nespecifické a specifické prevence, začleňujeme do vzdělávání preventivní aktivity. Naše škola se účastní Školního projektu Evropské unie Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

            V rámci výchovného a kariérového poradenství  metodicky pomáháme žákům a rodičům při výběru vhodného typu střední školy, spolupracujeme se středními školami i firmami v regionu, intenzivně připravujeme žáky na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Zajišťování poradenských služeb poskytuje školní poradenské pracoviště.

            Přímou výchovně - vzdělávací činnost školy doplňujeme a obohacujeme různými výukovými programy, exkurzemi, besedami, přednáškami, projektovými dny a dalšími kulturními a sportovními akcemi. Rozvíjíme čtenářskou, matematickou a finanční gramotnost, podporujeme mediální a etickou výchovu.Poskytujeme pravidelné doučování žáků.

            Každoročně organizujeme lyžařský výcvikový kurzpro žáky 7. - 9. ročníku a kurz plavání pro žáky 2. a 3. ročníku. Spolupracujeme s Mateřskou školou Velký Ořechov a okolními základními školami.

            Naši žáci se aktivně účastní řady olympiáda soutěží, ve kterých díky pravidelné přípravě dosahují velmi pěkná umístění a ocenění.

            Škola má bohaté zkušenosti s realizací projektů s různorodým zaměřením, které přispívají nemalou měrou i k získání finančních prostředků na vybavení školy a na zkvalitnění a modernizaci výuky.

            Naše škola se prezentuje i bohatou zájmovou činností,vedeme žáky ke smysluplnému využívání volného času, spolupracujeme se ZUŠ Morava Zlín a organizací Kroužky Zlín.

            Bohatou činnost vykazuje i školní družina, o kterou je ze strany dětí a rodičů mimořádný zájem.

            Při škole je zřízena školská rada a sdružení rodičů.

            Budova 2. stupně prošla rozsáhlou rekonstrukcí, bylo zcela zrenovováno sociální zařízení pro chlapce i dívky, vybudováno nové bezbariérové WC, nový bufet a chodba           v přízemí upravena tak, aby vznikl bezbariérový přístup do všech učeben. Celý objekt je zabezpečen a střežen kamerovým systémem.

            Žáci naší školy mají možnost využívat kromě tělocvičny obecní víceúčelové hřiště a travnaté hřiště.

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                         Mgr. Jitka Lišková, ředitelka školy