Informace k novému školnímu roku s ohledem na COVID-19

Vzdělávání ve školním roce 2020/2021 bude probíhat v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Základní hygienické podmínky:

– u vstupu do budovy školy, v každé učebně, oddělení školní družiny, WC, tělocvičny jsou umístěny prostředky k dezinfekci rukou

– žák si ihned po příchodu do učebny důkladně umyje ruce mýdlem a vodou, případně použije dezinfekci rukou, žák dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole

– nutné je časté a intenzivní větrání učeben i ostatních prostor školy

– je zajištěno osoušení rukou buď osoušeči nebo papírovými ručníky na jedno použití

– denně je prováděn důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují, je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí

– žák se v průběhu přestávky zdržuje v učebně, nepobývá na chodbě školy

– žák bude mít u sebe dostatek hygienických kapesníků

 

Omlouvání žáků – řídí se platným školním řádem

Distanční vzdělávání

– škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (KHS,MZd) nebo z důvodu nařízení karantény je znemožněna osobní přítomnost ve škole víc než poloviny žáků aspoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Upozornění

– je zakázáno vstupovat do školy s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Pokud se u žáka některý z příznaků objeví, bude izolován od ostatních žáků ve skupině a bude kontaktován zákonný zástupce se žádostí na okamžité vyzvednutí žáka.

Postup školy

– příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce

– příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zákonný zástupce – zákonnému

zástupci se tato skutečnost neprodleně oznámí a je informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu žáka ze školy

– příznaky se vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky žákovi a umístění do izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka ze školy. Povinností zákonného zástupce je telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře žáka, který rozhodne o dalším postupu.

– v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS Zlín a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Velký Ořechov, 25. 8. 2020                          Mgr. Jitka Lišková, ředitelka školy

Příbuzné příspěvky