Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Nařízení (EU) 2016/679 představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. V českém prostředí pak zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Správcem:
Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace,
Velký Ořechov 124,
763 07 Velký Ořechov
E-mail: info@zsvelkyorechov.cz

Hlavním úkolem v Základní školy Velký Ořechov je výchova a vzdělávání dětí a žáků na základě zvláštního zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a škola nemá v této oblasti oznamovací povinnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
–  zápis k předškolnímu vzdělávání,
–  zajištění předškolního vzdělávání,
–  zápis k základnímu vzdělávání,
– zajištění základního vzdělávání,
–  zájmové vzdělávání ve školní družině.

Informace o zpracování osobních údajů:
– Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

–  Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

– Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

– Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí
V rámci akcí pořádané příspěvkovou organizací budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Základní škola Velký Ořechov nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Máte právo:
– požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
– požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné),
– požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
–  podat stížnost u Úřadu pro ochranu údajů

Způsob uplatňování práv subjektů údajů
– elektronickým podáním:
– prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem na info@velkyorechov.cz
–  prostřednictvím datové schránky: dgfmt3u
–  osobně v podatelně školy (písemná žádost, občanský průkaz) v úředních hodinách

Postup k uplatnění práv subjektů údajů
1. Přijetí žádosti
2. Identifikace žadatele
3. Vyhodnocení žádosti
4. Rozhodnutí o žádosti
5. Výkon rozhodnutí
6. Informování žadatele
Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Monika Boráňová
tel. 604 678 379
e-mail na pověřence: editorweb@seznam.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Monika Boráňová
tel. 604 678 379
e-mail na pověřence: editorweb@seznam.cz

Osobní údaje a cookies

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Co je soubor cookie?

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

K čemu se cookies používají?

Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našeho webu používáme tyto cookies:

Technická cookies: k tomu, aby náš web fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj), používáme technická cookies. Bez nich by náš web vůbec nemohl vůbec fungovat.

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka), pomáhají vám funkční cookies. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našich webových stránek.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš web, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.)

Poznatky z těchto cookies nepoužíváme pro reklamní účely! 

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače), nebo kliknout na odkaz zde a nastavit si vaše preference na webu.

Detaily o cookies na tomto webu (anonymizované):

– ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
— sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy;
— zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
— přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně novinky, které jste si již prohlédli;

Provozované služby, využívající cookies:
– Google analytics – zaznamenává cookie a použití webu

Nastavit soubory cookies můžete kdykoliv ZDE.