Zásady ochrany osobních údajů

GDPR - informace o zpracování osobních údajů

Hlavním úkolem v Základní škole Velký Ořechov je výchova a vzdělávání dětí a žáků na základě zvláštního zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a škola nemá v této oblasti oznamovací povinnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

V rámci zajišťování svých činností škola zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • zápis k základnímu vzdělávání,
 • zajištění základního vzdělávání,
 • zájmové vzdělávání ve školní družině.

Informace o zpracování osobních údajů:

 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
 • Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí V rámci akcí pořádané školou budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Základní škola Velký Ořechov nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům žáka,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Monika Boráňová
tel. 604 678 379
e-mail na pověřence: editorweb@seznam.cz