Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Nařízení (EU) 2016/679 představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. V českém prostředí pak zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Správcem:
Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace,
Velký Ořechov 124,
763 07 Velký Ořechov
E-mail: info@zsvelkyorechov.cz

Hlavním úkolem v Základní školy Velký Ořechov je výchova a vzdělávání dětí a žáků na základě zvláštního zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a škola nemá v této oblasti oznamovací povinnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

V rámci zajišťování svých činností příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
–  zápis k předškolnímu vzdělávání,
–  zajištění předškolního vzdělávání,
–  zápis k základnímu vzdělávání,
– zajištění základního vzdělávání,
–  zájmové vzdělávání ve školní družině.

Informace o zpracování osobních údajů:
– Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

–  Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

– Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

– Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí
V rámci akcí pořádané příspěvkovou organizací budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Základní škola Velký Ořechov nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Máte právo:
– požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
– požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné),
– požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
–  podat stížnost u Úřadu pro ochranu údajů

Způsob uplatňování práv subjektů údajů
– elektronickým podáním:
– prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem na info@velkyorechov.cz
–  prostřednictvím datové schránky: dgfmt3u
–  osobně v podatelně školy (písemná žádost, občanský průkaz) v úředních hodinách

Postup k uplatnění práv subjektů údajů
1. Přijetí žádosti
2. Identifikace žadatele
3. Vyhodnocení žádosti
4. Rozhodnutí o žádosti
5. Výkon rozhodnutí
6. Informování žadatele
Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Monika Boráňová
tel. 604 678 379
e-mail na pověřence: editorweb@seznam.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Monika Boráňová
tel. 604 678 379
e-mail na pověřence: editorweb@seznam.cz