Zápis do 1. ročníku

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2020/2021 absolvují děti narozené v období od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Zápis bude probíhat ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 15.00 – 17.00 hod. v budově 1. stupně – zámečku dle časového rozpisu, který byl dán k dispozici na besedě s rodiči předškoláků v mateřské škole.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zákonný zástupce podává žádost o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplněný zápisní list žáka. Formuláře je možné přinést s sebou vyplněné, případně vyplnit na místě.

Informace

Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je možno vyplnit přímo u zápisu.

Vzhledem ke zkrácenému termínu dodání doporučení školského poradenského zařízení doporučujeme objednat si vyšetření co nejdříve.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na vedení školy (tel. 577 996 018 nebo 776 836 481).

Průběh zápisu

Zápis bude složen z formální části a motivační části. Je vhodné, aby byl zákonný zástupce přítomen u všech částí zápisu. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

Formální část

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní
docházky, kdy vyplní náležité dokumenty. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Motivační část

Motivační část se skládá z rozhovoru s pedagogem, který potrvá nejdéle 20 minut. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností a posoudí připravenost dítěte na vzdělávání. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

Náhradní termín

Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto situaci zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví.

Kriteria pro přijetí

Pro školní rok 2020/2021 bude do prvního ročníku přijato nejvýše 30 žáků.

  1. K základnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu.
  2. Přijaty budou děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2019/2020 rozhodnutí o odkladu povinné školní
    docházky.
  3. Přijati budou všichni zájemci z jiných spádových obvodů.

Výsledky zápisu

Podáním písemné přihlášky se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí budou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Výsledky zápisu budou zveřejněny také ve vitríně u hlavního vstupu do budovy. Přijatí žáci budou zapsáni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad školní docházky, zákonný zástupce požádá písemně o odklad školní docházky v době zápisu k povinné školní docházce. Dále je nutno dodat doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 30. 4. 2020.