Zápis do 1. ročníku

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2024/2025 absolvují děti narozené v období od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a děti s odkladem docházky z loňského školního roku v doprovodu zákonného zástupce.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte občanský průkaz zákonného zástupce.

Zákonný zástupce podává žádost o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplněný zápisní list žáka. Formuláře je možné přinést s sebou vyplněné, případně vyplnit na místě (k dispozici na webových stránkách školy).

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a budete-li žádat o odklad školní docházky, zákonný zástupce požádá písemně o odklad školní docházky v době zápisu k povinné školní docházce (formulář k dispozici na webových stránkách školy), dále je nutno dodat doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 30. 4. 2024.

Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je možno vyplnit přímo u zápisu.

Vzhledem ke zkrácenému termínu dodání doporučení školského poradenského zařízení doporučujeme objednat si vyšetření v poradně co nejdříve.

Termín zápisu

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se koná ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 14.00 – 18.00 hod. v budově 1. stupně – zámečku dle časového rozvržení.

 Náhradní termín

Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto situaci zákonný zástupce škole osobně nebo telefonicky a k zápisu se s dítětem dostaví v náhradním termínu, který škola stanoví.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny 26. 4. 2024 na webových stránkách školy a vyvěšeny ve vitríně u vstupu do hlavní budovy. Přijatí žáci budou zapsáni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při zápisu.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.

Kritéria pro přijetí

Pro školní rok 2024/2025 bude do prvního ročníku přijato nejvýše 24 žáků.

Kritéria pro přijetí:

  1. K základnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu.
  2. Přijaty budou děti, kterým bylo vydáno pro školní rok 2023/2024 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
  3. Přijati budou všichni zájemci z jiných spádových obvodů do naplnění kapacity.

Průběh zápisu

Zápis bude složen z formální části a motivační části. Je vhodné, aby byl zákonný zástupce přítomen u všech částí zápisu.

Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

Formální část

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, kdy vyplní náležité dokumenty.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 Motivační část 

Motivační část se skládá z rozhovoru s pedagogem, který potrvá nejdéle 20 minut. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností a posoudí připravenost dítěte na vzdělávání. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na vedení školy – tel. 577 996 018 nebo 776 836 481.

                                                                                                 Mgr. Jitka Lišková

                                                                                                     ředitelka školy

                                                                       

                                                                                                                                       

 

Informace

Formuláře k zápisu naleznete v záložce – Rodiče  –  Formuláře ke stažení. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na vedení školy (tel. 577 996 018 nebo 776 836 481).