Společně k úspěchu (šablony I)

Od 1. 9. 2016 realizuje naše škola projekt Společně k úspěchu z výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony pro ZŠ) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v celkové výši 508 659,- Kč.

Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči žáků a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. V rámci projektu pracuje na škole školní asistent, který spolupracuje s rodiči žáků, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou, spolupracuje s pedagogem ve vyučování i mimo vyučování a pomáhá při rozvoji mimoškolních aktivit. Zavedením nové metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky bude podpořena výuka anglického jazyka, kdy nejazykový předmět (např. přírodopis) bude vyučován prostřednictvím anglického jazyka.

Žáci mají možnost přihlásit se a navštěvovat čtenářský klub na 1. i 2. stupni, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. Dále se mohou přihlásit do klubu zábavné logiky a deskových her, který povede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků.

Velmi důležitou oblastí v projektu je doučování žáků. Pro žáky na 1. i 2.stupni jsou určeny hodiny na doučování v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. Součástí projektu jsou i odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků s cílem poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv umožní úzkou spolupráci mezi školami a zvyšování kvality každodenní práce pedagogů při vzdělávání a výchově žáků. Cílem dalších aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí, kompetencí a využívání efektivních vyučovacích metod.

Věříme, že v souladu s názvem projektu se nám podaří prostřednictvím uvedených aktivit společně dosáhnout úspěchu v dalším rozvoji znalostí a dovedností našich žáků.

Příbuzné příspěvky