Žádosti o informace

Jak si požádat o svobodné informace?

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových  informací. 

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

Jak a kam se obrátit

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Možné způsoby zaslání žádosti

na adresu Základní škola Velký Ořechov,okres Zlín, příspěvková organizace, Velký Ořechov 124, 763 07 Velký Ořechov

emailem přes elektronickou podatelnu: info@zsvelkyorechov.cz

datovou schránkou: dgfmt3u

Nejnovější příspěvky

Vyskočte z lavice, překročte hranice…

V týdnu od 11. 9. – 17. 9. 2022 se 13 žáků naší školy zúčastnilo zahraniční mobility do švédské partnerské školy Asbro Skola v rámci projektu z programu Erasmus+, na který škola obdržela grant od Domu zahraniční spolupráce a je financován z prostředků EU. Aktivity v průběhu celého týdne se nesly v duchu názvu projektu Language and digital communication. Žáci...
Více informací

Projektový den Učíme se s POLY

Dne 14. 9. 2022 jsme ve spolupráci s ekocentrem Líska, z. s. připravili pro žáky 3. a 4. ročníku projektový den nazvaný Učíme se s POLY. Našim hlavním cílem bylo rozvíjet přírodovědné gramotnosti a polytechnické znalosti a dovednosti. Na úvod se žáci seznámili s řemesly našeho regionu, jejich historií. Následně si  vlastnoručně některá řemesla vyzkoušeli. Na prvním stanovišti...
Více informací

IKAP

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II  Projekt probíhá ve spolupráci se Sociálně pedagogickou poradnou Zlín a Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Specifickým cílem projektu je Podpora začlenění soci-ekonomicky znevýhodněných žáků v podmínkách školy.  
Více informací