Podpora rozvoje žáků a pedagogů (šablony II)

Od 1.11.2018 realizuje naše škola projekt Podpora rozvoje žáků a pedagogů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v celkové výši 779 838,-Kč     ( z toho 125 546,- Kč určeno pro školní družinu).

Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, využití ICT ve vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů.

V rámci projektu pracuje na škole školní kariérový poradce, který spolupracuje se žáky a zákonnými zástupci v oblasti volby dalšího vzdělávání a volby povolání. Dále spolupracuje     s krajskými institucemi, organizacemi a firmami v oblasti podpory žáků při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti

V rámci projektu pracuje na škole školní kariérový poradce, který spolupracuje se žáky a zákonnými zástupci v oblasti volby dalšího vzdělávání a volby povolání. Dále spolupracuje     s krajskými institucemi, organizacemi a firmami v oblasti podpory žáků při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti

Zavedením metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky bude podpořena výuka anglického jazyka, kdy nejazykový předmět (např. přírodopis) bude vyučován prostřednictvím anglického jazyka.

Výuka anglického jazyka bude dále podpořena zapojením rodilého mluvčího do výuky a možností žáků navštěvovat klub komunikace v anglickém jazyce.

Žáci na 1. i 2.st. mají možnost navštěvovat badatelské kluby, které povedou k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků.

K rozvoji čtenářské gramotnosti žáků bezesporu napomůže čtenářský klub pro žáky 1.stupně, k rozvoji logického a strategického myšlení žáků pak klub zábavné logiky a deskových her.

Na rozvoj digitálních kompetencí cílí využití ICT ve vzdělávání. Bude zakoupeno 20 notebooků, které budou využívány ve výuce napříč předměty a ročníky.

Velmi důležitou oblastí v projektu je doučování žáků. Pro žáky na 1. i 2.stupni jsou určeny hodiny na doučování v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk.

Cílem dalších aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků účastí na odborných seminářích a workshopech.

Dotace pro školní družinu bude využita na zapojení odborníka z praxe pro vzdělávání ve ŠD, využití ICT zakoupením 10 tabletů s výukovými scénáři na základě školního vzdělávacího programu a na realizaci projektových dnů ve družině i mimo školu.

Věříme, že se nám podaří prostřednictvím uvedených aktivit rozvíjet znalosti a dovednosti našich žáků a motivovat je tak k dalšímu vzdělávání.

Příbuzné příspěvky