Rozvoj znalostí a dovedností v ZŠ Velký Ořechov (Šablony III)

Od 1. 11. 2020 realizuje naše škola projekt Rozvoj znalostí a dovedností v ZŠ Velký Ořechov v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v celkové výši 431 374,- Kč.

Velmi důležitou oblastí v projektu je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Pro žáky na 1. i 2.stupni jsou určeny hodiny na doučování v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk.

Výuka anglického jazyka bude podpořena možností žáků navštěvovat klub komunikace v anglickém jazyce.

Dále budou moci žáci docházet do badatelského klubu, zaměřeného na rozvoj přírodovědné gramotnosti.
K rozvoji čtenářské gramotnosti žáků bezesporu napomůže čtenářský klub pro žáky 1.stupně, k rozvoji logického a strategického myšlení pak klub zábavné logiky a deskových her.

V rámci projektu pracuje na škole školní kariérová poradkyně, která spolupracuje se žáky a zákonnými zástupci v oblasti volby dalšího vzdělávání a volby povolání. Dále spolupracuje s krajskými institucemi, organizacemi a firmami v oblasti podpory žáků při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

Součástí projektu je příprava a realizace tematicky zaměřených projektových dnů ve škole i mimo školu ve spolupráci s odborníkem z praxe.

Příbuzné příspěvky