Projektový den k 430. výroční narození J. A. Komenského

Dne 28. března 2022 se na naší škole uskutečnil projektový den k 430. výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670). Pro děti byla připravena stanoviště s řadou zajímavých aktivit, praktických činností.

Jednotlivá stanoviště byla zaměřena jak na poznání života, působení a díla našeho „Učitele národů“ tak i na to, jak se styl výchovy a výuky měnil v průběhu času. Při plnění úkolů jsme se inspirovali Komenského heslem „Škola hrou“ – žáci museli najít řešení úkolu a dojít k určitému závěru. Tím rozvíjeli nejenom logické uvažování, ale i komunikaci, interakci s ostatními. Děti na stanovištích plnily úkoly typu přesmyček vět o životě a díle J. A. Komenského, skládaly nastříhaná slova, která pak vkládaly do textu, kvízu o životě J. A. Komenského, sestavovaly jeho portrét.  Žáci 2. stupně si při běhacím diktátu poskládali obrázky měst, v nichž J. A. Komenský působil (Elblag, Lešno, Sárospatak a Naarden), vyhledávali tato města na mapě.

V počítačové učebně žáci zhlédli dokument, následně sestavovali komiks popisující životní pouť J. A. Komenského. Zamysleli se nad tím, jaké vlastnosti by měl mít učitel, čeho si na učitelích váží. Sestavovali citáty z Komenského etického desatera.

V chemické učebně si prakticky vyzkoušeli pokusy z chromatografie, starší žáci srovnávali druhy cukrů v potravinách.

Mimo to děti z 1. stupně zhlédly krátký úryvek z filmu Obecná škola. Děti nejvíce zaujala scéna s rákoskou, po níž s nimi paní učitelka diskutovala o tom, jestli by si dokázaly stejné výchovné metody představit i dnes.

Zajímavou činností pro děti byla i kaligrafie, při které zkoušely psát husím brkem své jméno, citáty J. A. Komenského. Mnohé děti psaní brkem velmi bavilo, ale shodli jsme se na tom, že psát například diktát,  by takovým způsobem trvalo hodně dlouho.

Děti i paní učitelky si tento hezký den velmi užily.

Příbuzné příspěvky